Hoppál Mihály a sámánokról

előadás, filmvetítés, kiállítás

Ezen az estén fantasztikus sámánfotóit és filmjeit láthatjuk a sámánokról szóló előadása illusztrációjaként. A belépés ingyenes!

Hoppál Mihály

Európai Folklór Intézet
igazgató

Iskolák:
Gimnázium: Sárospatak 1956-1960
Egyetem: Bölcsésztudományi kar, néprajz, múzeológia és magyar nyelv és irodalom szak – 1961-1966
Bölcsészettudományi doktorátus – 1972
Az irodalomtudomány néprajz kandidátusa – 1990

Nyelvtudás:
angol, orosz

Munkahelyek:
MTA Néprajzi Kutatóintézet
1967-1971 – tudományos kutató
1972-1975 – tudományos titkár
1976 – tudományos főmunkatárs
2000 - osztályvezető

Európai Folklór Intézet
1998 – igazgató

Díjak:
Jankó János díj – 1972
Helsinki Egyetem emlékérme – 1983
Pitré diploma (Olaszország) – 1985

Terepmunka:
1967-69 Egy falu kommunikációs rendszere (Visonta, Magyarország – 6 hónap)
1975-76 Összehasonlító mitológia-kutatás (Kirghizia, Georgia, Örményország – 6 hónap)
1979-82 Változások egy magyar faluban (Pusztafalu, Magyarország – 4 hónap)
1983-84 Az identitás megőrzése: összehasonlító kutatás egy magyar és egy amerikai közösségben (Magyarország és USA – 2x4 hónap)
1986 Samanizmus Szibériában (Burjatia, Szovjetunió – 3 hónap)
1989 Magyar etnikus hagyományok kutatása Ausztráliában (Canberra, Ausztrália – 4 hónap)
1990 Etnikus hagyományok kutatása egy amerikai magyar közösségben (South Bend, Indiana, USA – 3 hónap)
1991 Samanizmus (Dél-Korea és Kína, Mandzsúria – 2 hónap)
1992 Samanizmus Szibériában (Jakutország, Szovjetunió – 2 hét)
1993 Samanizmus a Nanajok között (Amur-terület, Oroszország – 2 hét)
1994 Koreai samanizmus (Dél-Korea – 4 hét)
1995 Samanizmus (Xinjiang és Mandzsúria, Kína – 4 hét)
1996 Samanizmus (Burjatia és Tuva, Oroszország – 6 hét)
1997 Samanizmus Japánban (Ainu, Hokkaido – 2 hét)
1997 Samanizmus (Burjatia, Oroszország – 2 hét)

Tagságok és tisztségek szervezetetkben:
Magyar Néprajzi Film Bizottság
1970-1975 főtitkár
1988-1992 elnök

Népi Gyógyászati Kutató Bizottság
1971-1975 főtitkár

MTA Uralisztikai Komplex Bizottság
1976-1980

MTA Szemiotikai Munkabizottság
1981-1990

MTA Őstörténeti Munkabizottság
1985-1990

International Society for Shamanistic Research
1988-1990 főtitkár
1991-1993 társelnök
1997-2001 elnök

Magyar Vallástudományi Társaság
1997- elnök

Encyclopaedia of Uralic Mythologies – Nemzetközi Kutatási Együttműködés
1993-2002 alapító és főszerkesztő

Meghívott előadó:

Bevezetés az etnoszemiotikába*
A samanizmus összehasonlító kutatása**
Finnugor mitológia*
Sámánság Szibériában*
Népi elbeszélő hagyomány és emlékezet
Etnikus identitás és etnikus jelképek
Néprajzi film és vizuális antropológia**

* Posztgraduális kurzus bemutatóval
** Videofilm bemutatóval

Konferenciák szervezése:
1975 Hiedelem-rendszer és társadalmi tudat – Visegrád
1978 Mítosz és történelem – Budapest
1980 Halottkultusz – Nagykőrös (Társszervező: Novák László)
1981 Sámánizmus Eurázsiában – Sárospatak
1982 Életmódmodellek és minták – Visegrád (Társszervező: Szecskő Tamás)
1983 Sámánizmus: nemzetközi szimpózium – Vancouver, Canada
1984 Értékrend és társadalmi változás – Budapest (Társszervező: Szecskő Tamás)
1985 Finnugor (világkép) és mitológia – Budapest (Társszervező: J. Pentikäinen, Helsinki)
1987 Európai Néprajzi Filmszeminárium – Budapest (Társszervező: C. Piault, CNRS, Paris)
1988 Sámánizmus: Múlt és jelen – Zágráb, Jugoszlávia
1988 Hagyomány: rendszerelméleti megközelítés – Budapest (Társszervező: E. Markarjan, Jereván)
1993 Sámánizmus és előadásmód – Budapest

Sorozat szerkesztés és alapítás:

FOLKLÓR ARCHÍVUM
Budapest: MTA Néprajzi Kutatócsoport – 1. (1973) – 18. (1989)

SZEMIOTIKAI TANULMÁNYOK (Semiotic Studies)
Budapest: Reprints sorozat – 1. (1972) - 76. (1982)

ELŐMUNKÁLATOK A MAGYARSÁG NÉPRAJZÁHOZ
Budapest: MTA Néprajzi Kutatócsoport – 1. (1977) – 10. (1982)

ETHNOLOGICA URALICA (Társszerkesztő: Juha Pentikäinen)
Budapest-Helsinki: Vol.1. (1989) – Vol.4. (1997)

SHAMAN – Journal of the International Society for Shamanistic Research (Társszerkesztő: Molnár Ádám) Budapest-Szeged: Vol. 1. (1993) – Vol. 5. (1997)

BIBLIOTHECA SHAMANISTICA – szerkesztő
Budapest: Akadémiai Kiadó és az International Society for Shamanistic Research

Szerkesztett könyvek:
1971 Strukturalis folklorisztika 1-2. Budapest - Szolnok: MTA Néprajzi Kutatócsoport
1973 Szöveg – modell – típus. Budapest: Gondolat
1974 A mozgókép szemiotikája. Budapest: MTV Tömegkommunikációs Kutatóintézet
1974 Emlékül hagyom... Budapest: Gondolat
1975 Nagy Rozália a nevem. Budapest: Gondolat
1977 Jel – Kommunikáció – Kultúra. Budapest: MTV Tömegkommunikációs Kutatóintézet
1978 Mítosz és történelem. Budapest: MTA Néprazi Kutatócsoport
1980 Hiedelemrendszer és társadalmi tudat. Budapest: MTV Tömegkommunikációs Kutatóintézet
1980 Ethno-art és művészet szemiotika. Budapest: Kultúrakutató Intézet
1980 A Tejút fiai. Budapest: Európa
1981 Folklór tanulmányok. Budapest: MTA Néprajzi Kutatócsoport
1982 Halottkultusz. Budapest: MTA Néprajzi Kutatócsoport
1983 Jelképek – Kommunikáció – Társadalmi gyakorlat. Budapest: MTV Tömegkommunikációs Kutatóintézet
1983 Szibériai sziklarajzok. Budapest: Corvina
1984 Nyelv – mítosz – kultúra. Budapest: Gondolat
1984 Életmód: modellek és minták. Budapest: MTV Tömegkommunikációs Kutatóintézet
1986 Mítosz és eposz. Budapest: Gondolat
1987 Magyar Mythologia. Budapest: Európa
1987 Értékek és változások a társadalomban. Budapest: MTV Tömegkommunikációs Kutatóintézet
1987 A szerelem kertjében – Erotikus jelképek a művészetben. Budapest: Szépirodalmi Kiadó
1987 Erósz a folklórban – Erotikus jelképek a néphagyományban. Budapest: Szépirodalmi Kiadó
1988 Mitológiai Enciklopédia 1-2. Budapest: Gondolat
1989 Jelképtár. Budapest: Helikon
1990 Magyar Néprajz VI. - Folklore 2. – Budapest: Akadémiai Kiadó
1990 Magyar Néprajz VII. - Folklore 3. - Budapest: Akadémiai Kiadó

Tanulmányok:
1975 A mitológia mint jelrendszer. Jel és közösség. Szerk. Szépe Gy. – Szerdahelyi I. – Voigt V. Budapest: Akadémiai Kiadó, 163-181 o.
1977 A mítosz poetikája és logikája. Jel és jelentés a társadalmi kommunikációban. Szerk. Józsa Péter. Budapest: Népművelési Intézet, 24-29 o.
1977 Az uráli mitológiáról. Domokos Péter (szerk.) Uralisztikai olvasókönyv. Budapest: Tankönyvkiadó, 261-282 o.
1977 Bevezetés az etnoszemiotikába. Népi Kultúra – Népi Társadalom X. Budapest: Akadémiai Kiadó. 45-71 o.
1979 Elbeszélés és emlékezet. Tolsztoj-novella egy paraszti elbeszélő emlékezetében. Literatura (Budapest) 7:2-3. 338-349 o.
1980 Hiedelmek és hagyományok. Híd (Újvidék) 46:2. 241-254 o.
1980 Népművészet és etnoszemiotika. A magyar fejfák jelvilága. Népi Kultúra – Népi Társadalom XI-XII. Budapest: Akadémiai Kiadó, 191-217 o.
1981 A Toldi mitológia háttere. Új Írás (Budapest) 21:11. 68-101 o.
1981 Elosztás és egyenlőség. – A kommunikáció rejtett csatornái a közösségben. Az MTA I. Osztályának Közleményei 32:1-2. 139-154 o.
1982 Az összehasonlító mitológia-kutatás és a magyar őstörténet. Új Írás (Budapest) 22:9. 44-51 o.
1982 Fejfáink keleti hátteréről. Halottkultusz. Szerk. Hoppál M. – Novák L., Budapest: MTA Néprajzi Kutatócsoport, (Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10.) 325-367 o.
1983 A folklór mai formáiról. Alföld (Debrecen) 34:7. 49-58 o.
1983 A sámánizmusról. Valóság (Budapest) 26:11. 56-70 o.
1983 A szibériai sziklarajzok és az uráli népek mitológiája. Okladnyikov, A.P. – Martinov, A.I.: Szibériai sziklarajzok. Budapest: Corvina, 5-36 o.
1983 Jelrendszerek a népművészetben. Népi Kultúra – Népi Társadalom XIII. Budapest: Akadémiai Kiadó, 275-297 o.
1985 A mai folklór mint társadalmi kommunikáció. (A szerencse lánclevele.) A hagyományos műveltség továbbélése. Szerk. Niedermüller P., Budapest: MTA Néprajzi Kutatócsoport, 13-31 o.
1986 Hagyományőrzés és azonosságtudat. Magyar munkásélet Amerikában. Műhely (Győr). 4. 31-40 o.
1987 A meztelenség, mint az erósz tagadása. A szerelem kertjében. Szerk. Hoppál M. – Szepes E., Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 223-239 o.
1987 Technika és rítus. Egy lakodalom jelrendszerei. Népi Kultúra – Népi Társadalom XIV. Budapest: Akadémiai Kiadó, 353-397 o.
1988 A hiedelemrendszer és a nyelv. Jel-Kép (Budapest) 9:3. 117-128 o.
1988 Magyar kisebbségek a határokon túl. (Az etnicitás dinamikája a szocialista országokban.) Kapu (Budapest) 1:1. 3-7 o.
1988 Magyar mitológia. Jegyzetek a rekonstrukcióhoz. Új Írás (Budapest) 28:6. 102-108 o.
1989 Aki dudás akar lenni… A fájdalom jelentősége a sámán beavatási rítusban. Liget (Budapest) 1. 66-71 o.
1989 Etnikus jelképek: hagyományőrzés egy zempléni és egy amerikai magyar közösségben. Folklór Archívum 18. Budapest: MTA Néprajzi Kutatócsoport, 11-61 o.
1989 Hiedelemrendszer és identitás. Az identitás kettős tükörben. Szerk. Niedermüller P. – Váriné Szilágyi I., Budapest: TIT, 63-78 o.
1990 A finnugor mitológiakutatás története. Új Erdélyi Múzeum (Budapest) 1: 1-2. 90-97 o.
1990 A magyar etnoszemiotikai kutatás. Jel-Kép (Budapest) 11: 3. 123-153 o.
1990 Jelképek a kultúrában. Bevezető. Jelképtár. Szerk. Hoppál M. – Jankovics M. – Nagy A. – Szemadám Gy., Budapest: Helikon, (Curiositas 3.) 5-15 o.
1992 Amerikai magyar családi fényképek. Néprajzi Látóhatár (Miskolc) 1: 3-4. 108-128 o.
1992 Etno-allegoria vagy ál-etnográfia. BUKSZ (Budapest) 4: 2. 196-202 o.
1995 Etnikus jelképek egy amerikai magyar közösségben. Jelbeszéd az életünk. A szimbolizáció története és kutatásának módszerei. Szerk. Kapitány Á. – Kapitány G., Budapest: Osiris-Századvég. 408-422 o.
1996 A magyar samanizmus és a honfoglalók hitvilága. Psök, táltosok, szentek. Tanulmányok a honfoglaláskor és Árpád-kori folklórjából. Szerk. Pócs É. – Voigt V., Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet, 67-76 o.
1996 Vallási élet és etnikus tudat egy amerikai magyar közösségben. Néprajzi Látóhatár 5: 3-4. 24-46 o.
1997 Halálélmények a samanizmusban. Kharón Tanatológiai Szemle I: 1. 27-38 o.
1997 Egy városi sámán útja. – Micael Harner és a neosamanizmus. Harner, M.: A sámán útja. Budapest

Idegennyelvű szerkesztések:
1978 Shamanism in Siberia. (Szerk: DIÓSZEGI V. és HOPPÁL M.) Budapest: Akadémiai Kiadó.
1979 Myth and History: A Symposium. (Szerk. HOPPÁL M.) Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet)
1984 Shamanism in Eurasia. (Szerk. HOPPÁL M.) Göttingen: Herodot.
1989 Shamanism: Past and Present. (Szerk. HOPPÁL M. és O. von. SADOVSZKY) Budapest - Los Angeles: ISTOR Books vol. 1-2.
1989 Uralic Mythology and Folklore. (Szerk. HOPPÁL M. és J. PENTIKÄINEN) Budapest - Helsinki (Ethnologica Uralica vol. 1.)
1992 On Tradition, Special Issue of World Futures (The Journal of General Evolution) Szerk. LÁSZLÓ E. (Társszerk. HOPPÁL M.) vol. 34. No. 3-4.
1992 Northern Religions and Shamanism. (Szerk. HOPPÁL M. és J. PENTIKÄNEN) Budapest - Helsinki (Ethnologica Uralica vol. 3.)
1992 Studies on Shamanism. (Társszerző: A.-L. Siikala) Helsinki – Budapest.
1993 Shamans and Cultures. (Szerk. HOPPÁL M., K. HORWARD, O. von SADOVSZKY, Taegon KIM) Budapest - Los Angeles: Akadémiai Kiadó - ISTOR Books vol. 5.
1993 Shamanism and Performing Arts - Papers and Abstracts for the 2nd Conference of the International Society for Shamanistic Research. (Szerk. HOPPÁL M. és P. PÁRICSY) Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet,
1994 Schamanen und Schamanismus. Augsburg: Pattloch Verl.
1995 Performing Arts in Shamanism. (Szerk. Kim TAEGON - Mihály HOPPÁL - Otto von SADOVSZKY) Budapest: Akadémiai Kiadó. Bibliotheca Shamanistica vol. 1.
1995 Vogul Folklore. Collected by B. MUNKÁCSI (Válogatta és szerkesztette O. von SADOVSZKY - HOPPÁL M.) Budapest: Akadémiai K. - ISTOR Books vol. 4.
1996 Shamanism in Siberia. (Válogatott kiadás, szerkesztette DIÓSZEGI V. és HOPPÁL M.) Budapest: Akadémiai Kiadó. Bibliotheca Shamanistica vol. 2.
1996 Folk Beliefs and Shamanistic Traditions in Siberia. (Válogatott kiadás, szerk. DIÓSZEGI V. és HOPPÁL M.) Budapest: Akadémiai Kiadó. Bibliotheca Shamanistica vol. 3.
1997 Shamanic Songs and Myths of Tuva by M. KENIN-LOPSAN. (Válogatta, szerkesztette, előszót írta HOPPÁL M.) Budapest: Akadémiai Kiadó - ISTOR Books vol. 7.
1998 Studies on Shamanism. (Társszerző: A.-L. SIIKALA) Budapest: Akadémiai Kiadó (Második kiadás).
1998 Shamanism. (Válogatott kiadás DIÓSZEGI Vilmostól. Szerk. HOPPÁL M.) Budapest: Akadémiai Kiadó. Bibliotheca Shamanistica vol. 6.
1998 Folklór és Közösség (Válogatott írások a magyar folklórból). Budapest: Széphalom.
1998 Zusetsu shahmanizumu no sekai. (Schamanen... in Japanese) Tokyo: Seidosha.
1999 Sámán-tanulmányok. Debrecen: Egyetemi Kiadó.
2000 The Book of Shamans. Luzern: Motovun (előkészületben).
2000 Kultúraszemiotika – Tanulmányok a hagyományokról, Wien: ISSS (előkészületben).

Könyvek:
1970 Egy falu kommunkációs rendszere. Budapest: Masscommunication Institute.
1975 Népi gyógyítás Magyarországon. (Társszerző: TÖRPL.) Budapest: Medicina.
1980 Ipolyi Arnold (A múlt magyar tudósai). Budapest: Akadémiai Kiadó.
1990 Tulipán és szív. Debrecen: Csokonai.
1992 Etnoszemiotika. Debrecen: KLTE Néprajzi Tanszék.
1994 Sámánok – Lelkek és jelképek. Budapest: Helikon.

Filmek:
Kölcsei betlehem - 1967 - 16 mm (16') Ethnography: Szacsvay É.,
Igazgató: Hoppál M.

Sámánok nyomában - 1975 - 16 mm (45') film
Ethnography and script: Hoppál M.; Igazgató: Rácz G.

Ráolvasás - 1975 - 16 mm (27') fekete/fehér film
Ethnography: M. Hoppál; Director: G. Rácz

Lakodalom Kisterenyén (Wedding in a Village) - 1974 - 16 mm (54') black/white film
Directed by M. Hoppál

Pusztafalu (A Hungarian Village in 1939 and 1979) – 1979
I-III. parts - 3x50 min. - 16 mm - black/white film
Ethnography: M. Hoppál; Director: I. Szakály

The Shaman in Eurasia - 1985-88 - 35 mm (34') colour film
Ethnographic Film Essay by M. Hoppál and M. Jankovics
Prize in Miskolc (1989) and in Pärnu (1990)

Pilgrimages in Hungary - 1986-89 - 16 mm (54') colour film
Directed by M. Hoppál and J. Tari

American Hungarians - 1990-91 - (5x35 min.) video
I-V. parts. - from the History of an emmigrant community in the USA
Directed by M. Hoppál and L. B. Révész

Samanizmus: Múlt és jelen 1994 - (part 1-2.) (35+45 min.) video
Ethnography and directed by M. Hoppál. Montage by B. Kovács
World premier Oct. 18. 1994. Margaret Mead Film Festival, New York

Fejezetek a magyar néprajzi filmezés történetéből - 1994 - (I-V. parts 5x30 min.) – video
From the History of Hungarian Ethographic Film
Research, edited and co-directed by M. Hoppál and L. B. Révész

Sámánok földjén - 1994 - (54 min.) video
(On the Land of Shamans - Yakutia, Sakha Republic)
Directed by M. Hoppál and L. Nádorfi

A Kut in Seoul (Shamanism in South-Korea) - 1992-93 (45 min.) video
A documentary by A. Guillemoz, G. Vargyas, K. Howard, M. Hoppál

'We still remember...' - 1994 - (23 min.) video
On Nanai Death Culture
Ethnographic Documentary by J. Pentikäinen
Edited and directed by M. Hoppál
HOPENTI Production

'The Pains of my people...' - 1994 - (17 min.) video
Ethnographic Portrait of a Nanay Shamaness
Produced and directed by M. Hoppál and J. Pentikäinen
HOPENTI Production

'Shamans are flying again' - 1994 - (20 min.) video
Juha Pentikäinen's fieldwork with Siberian Shamans
Interview and directed by M. Hoppál, HOPENTI Production

The Shamanic Painter - 1995 - (36 min.) video
(Joska Soós – a Hungarian artist living in Belgium)
Interview and directed by M. Hoppál
Shaman ISSR Production

Shamans of Four Nations - 1996 - (42 min.) video
Ethnography and produced by M. Hoppál
Shaman Production

Távoli utakon - 1996-97 - (42 min.) video
(For the memory of a Hungarian ethnologist, Barathosi Balogh who traveled in
the Far East at beginning of the 20th. century) Research and directed by M. Hoppál

Tracing Shamans - 1997 - (45 min.) video
(An ethnographic documentary for the memory of V. Diószegi)
Research and directed by M. Hoppál

Healing Drums 1996-97 - (42 min.)
An ethnographic documentary on Shamanism in Tuva.
Ethnography and produced by M. Hoppál
Shaman Production

Shamanism in Buryatia - 1996-97 - (38 min.) video
A documentary on the reneissance of shamanism
Ethnography and produced by M. Hoppál
Shaman - Production

The Great Shaman - 1996-97 - (35 min.)
Portrait of a Mongol Shaman
Interview and directed by M. Hoppál
Shaman Production

Portrait of a Korean mudang - 1995-97 - (30 min.)
Produced and directed by M. Hoppál
Shaman Production

Shamanic Initiation in Korea - 1997 - (45 min.)
Pictures of a naerim-kut in Seoul
Produced and directed by M. Hoppál (1994)
Shaman Production

Shamanism in Japan - 1996-98 - (25 min.)
Meeting with a khomiso and an itako
Produced by M. Hoppál
Shaman Production

Family of Shamans - 1998 - (54 min.)

A Nganasan Story

Compiled by M. Hoppál

Shaman Production

Az A38 Hajó területére való belépéssel hozzájárulsz, hogy rólad a közönség részeként felvétel készüljön, és ez a felvétel nyilvánosságot kapjon. Részletek a házirendben.